Spracovanie osobnych udajov.

Ochrana osobných údajov
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Pozrite si nové podmienky používania, viac info tu.

Ako Prevádzkovateľ vás preto INFORMUJEME, že vaše osobné údaje spracúvame a chránime podľa Politiky spracovania osobných údajov. Služby poskytované v rámci www.kalisok.sk, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.

Politika spracovania osobných údajov (GDPR)
Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.

Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu. Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru) sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.

Úvodné ustanovenia
Tento dokument určuje pravidlá používania webových stránok www.kalisok.sk, obsahuje i firemnú politiku spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú vaše osobné údaje, je Jana Jamrišková SARINČEK, J. A. Komenského 804/47, 038 52 Sučany, IČO: 43573061, DIČ: 1072362874, tel. +421903303031, e-mail: kalisok@kalisok.sk (ďalej len „prevádzkovateľ"). Preto vás informujeme, že vaše osobné údaje spracúvame a chránime podľa Politiky spracovania osobných údajov.
Služby poskytované v rámci www.kalisok.sk, na ktoré sa podľa všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.

Chránime vaše súkromie
Nakoľko nám ide o ochranu osobných údajov našich zákazníkov, obchodných partnerov, k ich zberu pristupujeme zodpovedne a podľa predpisov o ochrane osobných údajov. Nižšie popisujeme, ktoré osobné údaje sú získané pri návšteve a využívaní služieb www.kalisok.sk, za akým účelom tieto údaje využívame a aké sú ďalšie podmienky ich spracovávania.

Webhosting  pre naše stránky je sprostredkovaný spoločnosťou Tvorivec s.r.o., ktorá spolupracuje s
profesionálnymi dodávateľmi týchto služieb (Webglobe, Websupport, CodeShore).

Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov
Kontaktné, obchodné informácie
V závislosti od toho, ktoré naše služby využívate, zhromažďujeme nevyhnutné informácie na ich vybavenie. Za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a pre vybavenie vašej objednávky zhromažďujeme tieto údaje: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, adresu trvalého pobytu, poštovú adresu, doručovaciu adresu, fakturačnú adresu, fakturačné údaje (IČO,DIČ, IČ DPH), register, adresu prevádzky, telefónne číslo, číslo bankového účtu, IP adresu.
Za účelom plnenia našich daňových povinností podľa zákona č. 461/2 002 Z. z, o účtovníctve. podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonného dôvodu, budeme spracovávať daňové účtovné doklady a záznamy. Na tento účel budeme spracovávať daňové účtovné doklady a záznamy.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné pre vybavenie vašich objednávok a riadne plnenie kúpnej zmluvy. Potrebujeme vaše meno, priezvisko, adresu (bydliska/doručenia tovaru), e-mail, telefónne číslo. Vaša e-mailová adresa slúži ako komunikačný prostriedok. Na zadanú e-mailovú adresu vám bude zaslané potvrdenie objednávky, ako aj informácie o priebehu doručovania tovaru. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované našim poskytovateľom Slovenská pošta a.s.. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy. Vaše osobné údaje spracovávame len počas trvania účelu, na ktorý sme ich získali.

Formulárové údaje
Na stránke www.kalisok.sk môžete využiť niektoré formuláre na prenos údajov k nám, ako je napríklad formulár „Napíšte nám". Pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, budú tieto údaje v poliach formulára uchované a štatisticky vyhodnocované.

Diskusné fórum, komenty, skúsenosti, články
„Diskusné fórum" na našej stránke vám umožňuje uverejňovať verejné komentáre, pripomienky. Ak odošlete komentár, bude publikovaný s príslušným príspevkom a vaším používateľským menom. Zverejňovanie komentárov na našej stránke je úplne dobrovoľné. Nezodpovedáme za ich obsah. Po zaslaní vášho e-mailu s obsahom skúseností s produktom Mooncup uverejníme na našej stránke pod „Skúsenosťami" váš príspevok v plnom rozsahu a podľa dohody s vami s alebo bez vašich
údajov, ktoré nám dobrovoľne poskytnete. Na tiento účely budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, užívateľské meno, iniciály mien, dátum a čas príspevku, e-mail, komentár, popis vašich skúseností.
Na našej stránke publikujeme články v súvislosti s produktom Mooncup, anglickým výrobcom Mooncup Ltd., menštruácie, hygienických potrebách a celkovo zaujímavosti zo sveta žien.

Log súbory
Pri každom vstupe na internetovú stránku www.kalisok.sk budú údaje o používaní odovzdávané vašim internetovým prehliadačom uložené v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje: dátum a čas prístupu, URL adresu stránky, IP adresu, predchádzajúcu URL adresu (tzv. Referrer), množstvo prenesených údajov, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (ev. typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém).

Bezpečný prenos údajov
K vašim osobným údajom môžu mať prístup aj dodávatelia našich IT systémov a aplikácií. Títo, samozrejme, vaše údaje nijako nevyužívajú. V rámci údržby IT systémov a aplikácií k nim však môžu mať prístup. Podobne ako aj iní dodávatelia sú však viazaní povinnosťou mlčanlivosti. Snažíme sa o dodržiavanie príslušných štandardov bezpečnosti a zaviedli sme dôkladné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov v súlade so súčasnými najnovšími technológiami, najmä na ochranu údajov pred stratou, falšovaním alebo prístupom neoprávnených tretích osôb. Avšak prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Takže, zatiaľ čo sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našich webových stránkach. Akýkoľvek prenos je na vlastné riziko. Akonáhle dostaneme vaše osobné údaje, použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu. Naše interné spracovanie prebieha vo vnútri firemného systému, ktorý je chránený pred otvoreným internetom. Pokiaľ ide o tretie strany (t. j. externé spoločnosti), ktoré poskytujú služby spracovania údajov, zaviazali sme ich dodržiavať naše pravidlá ochrany osobných údajov.

Nesúhlas s použitím údajov
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovávaním údajov s účinnosťou do budúcna. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracovávané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

 

Dĺžka spracovania osobných údajov
 Na účel využívania našich služieb uvedených v tomto domumente budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu. Daňové doklady budeme spracovávať podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov. Účtovné doklady a účtovné záznamy, teda údaje, budeme spracovávať podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Použitie údajov používateľov technológiami
Prevádzkovateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu:


Sledovanie navštívených stránok Google Analytics
Naša webová lokalita používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú poskytovateľom tretej strany Google, Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Služba Google Analytics slúži na vyhodnotenie používania našich webových stránok, zostavovanie prehľadov o činnosti webových stránok a ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu. Informácie generované cookie o vašom používaní webových stránok sú zvyčajne prenášané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Na tento prenos sa vzťahuje certifikácia služby Google Shield Privacy:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de&ref_topic=2919631 (informácie o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov).
Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP adrese, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame
prečítať si obsah v sekcii „Pomocník" v internetovom prehliadači.
Počas návštevy kalisok.sk sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vaším prehliadačom:
• žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr.www.príklad.sk/index.html)
• typ a verzia prehliadača (napr. Opera 5.0)
• jazyk prehliadača (napr. slovenčina)
• používaný operačný systém (napr. Windows 10)
• rozlíšenie okna prehliadača
• rozlíšenie obrazovky
• aktivácia JavaScript
• zapnutie/vypnutie Java
• zapnutie/vypnutie cookies
• Referrer URL (predchádzajúca navštívená stránka)
• IP adresa
• čas prístupu
• kliknutia


Prehlásenie o použití cookies
Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na vašom zariadení súbory, nazývané cookies. Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na sledovanie počtu návštevníkov na stránke a na ochranu vašich údajov. Ďalej používame cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti). Tieto
cookies môžu byť použité pre reklamné účely formou remarketingu na spriatelených weboch týchto spoločností a podobne. Tieto Cookies sú riadené tretími stranami a nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát.
Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým.
Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook.
Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu „Možnosti" alebo „Nástroje". V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Získané dáta ponechávame na serveroch v závislosti na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu „session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov („Flash cookies"), majú platnosť niekoľko mesiacov. Cookies používame na našich webových stránkach. Súbory cookie sú malé textové súbory odoslané webovým serverom do vášho webového prehliadača a lokálne uložené vo vašom počítači. Súbor cookie umožňuje serveru jednoznačne identifikovať prehliadač na každej stránke. Cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Na našich webových stránkach používame nasledujúce kategórie cookies:
Kategória 1: Potrebné súbory cookies
Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webových stránkach a využívať ich funkcie. Bez týchto súborov cookie nemožno poskytnúť služby, ktoré ste požadovali.
Kategória 2: Výkonné súbory cookies
Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako ľudia používajú našu webovú stránku. Napríklad používame súbory cookie služby Google Analytics, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako používatelia prichádzajú na naše stránky, prehliadajú alebo používajú naše stránky a upozorňujú na oblasti, v ktorých sa môžeme zlepšiť: oblasti ako navigácia, skúsenosti a marketingové kampane. Údaje uložené týmito súbormi nikdy neukazujú osobné údaje, z ktorých môže byť vytvorená vaša identita.
Kategória 3: Funkčné cookies
Tieto súbory cookie si pamätajú voľby, ktoré vykonávate, ako napríklad krajinu, z ktorej navštívite našu webovú stránku, jazykové parametre a parametre vyhľadávania. Tieto môžu potom byť použité na poskytnutie skúseností, ktoré sú vhodnejšie pre vaše výbery, a aby boli návštevy prispôsobené a príjemnejšie. Aktuálne verzie webových prehliadačov ponúkajú rozšírené používateľské ovládacie prvky týkajúce sa umiestnenia a trvania súborov cookie prvej a tretej strany. Ak chcete získať ďalšie informácie o
funkciách na správu súborov cookie, ktoré sú k dispozícii, vyhľadajte v sekcii „Pomocník" vášho webového prehliadača „cookies". Cookies môžete povoliť alebo zakázať úpravou nastavení v prehliadači. Môžete tiež zistiť, ako to urobiť, a nájsť viac informácií o súboroch cookie na adrese www.allaboutcookies.org. Ak sa však rozhodnete v prehliadači zakázať súbory cookie, pravdepodobne nebudete môcť dokončiť určité činnosti na našich webových stránkach alebo správne pristúpiť k určitým častiam. Ak by ste chceli získať viac informácií o reklame založenej na záujmoch, vrátane toho, ako zrušiť tieto súbory cookie, navštívte stránku www.youronlinechoices.eu


Integrácia videí YouTube
Do našej webovej stránky sme zaradili odkaz na Mooncup kanál na YouTube. Videá sú uložené na stránke www.YouTube.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Vaše údaje nebudú prenesené na YouTube, ak neprehráte videá. Nemáme vplyv na tento prenos údajov. Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov v súlade so zásadami ochrany osobných údajov služby YouTube nájdete na stránke www.google.com/intl/sk/policies/privacy

Zachovanie a vymazanie osobných údajov
Osobné údaje budeme uchovávať len na obmedzený čas potrebný na splnenie vyššie uvedených účelov spracovania. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané. Ak spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, uchováme vaše osobné údaje na obmedzenú dobu potrebnú na splnenie účelov ich spracovania.
V prípade, že uzatvárame zmluvu s vami, budeme vaše informácie uchovávať počas trvania zmluvného vzťahu, ktorý ste mali s nami, a v rozsahu povolenom po ukončení tohto vzťahu tak dlho, ako je potrebné na plnenie stanovených účelov v tomto oznámení. Kritériá na určenie doby skladovania sú zákonné a zmluvné požiadavky, povaha nášho vzťahu s vami, povaha príslušných údajov a technické požiadavky. Zákony môžu vyžadovať, aby sme držali určité informácie za určité obdobia.

Záverečné ustanovenia
Prevádzkovateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č.95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Politiky spracovania osobných údajov. Obsah zmien dokumentu bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene podmienok na hlavnej stránke predmetnej webstránky.
V prípade otázok a žiadostí ohľadom ochrany osobných údajov nás kontaktujte na kalisok@kalisok.sk.

Platné od 24.05.2018