Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu kalisok.sk

Všeobecné obchodné podmienky
Zákazník, obchodný partner dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito obchodnými podmienkami, ako i súhlas so spracovaním osobných údajov. Služby poskytované v rámci www.kalisok.sk, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu www.kalisok.sk medzi Jana Jamrišková SARINČEK (ďalej len „predávajúci") a jej zákazníkmi i obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci").

Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov. Upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Jana Jamrišková SARINČEK, J. A. Komenského 804/47, 038 52 Sučany, IČO: 43573061, DIČ: 1072362874, tel. +421903303031, e-mail: kalisok@kalisok.sk (ďalej len „predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.kalisok.sk.

Nákup tovaru prostredníctvom www.kalisok.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Obchodný vzťah medzi prevádzkovateľom internetového obchodu www.kalisok.sk a zákazníkom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými Obchodnými podmienkami.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)
Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v  jednej z nasledovných foriem:
- e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu
- kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho
- telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu
Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie o akceptovaní objednávky formou e-mailu alebo telefonicky. Predávajúci ním potvrdzuje kupujúcemu cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať a zároveň v ňom uvádza číslo účtu určeného na úhradu objednaného tovaru i údaje o termíne dodania tovaru. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

Odoslaním objednávky zákazník vyjadruje súhlas s jej spracovaním a zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov na vybavenie objednávky. Tým sa myslia údaje: meno, priezvisko, poštová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, e-mailová adresa, názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, telefonický kontakt a IP adresa.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné pre vybavenie Vašich objednávok a riadne plnenie kúpnej zmluvy. Potrebujeme Vaše meno, priezvisko, adresu (bydliska/doručenia tovaru), e-mail, telefónne číslo. Vaša e-mailová adresa slúži ako komunikačný prostriedok. Na zadanú e-mailovú adresu Vám bude zaslané potvrdenie objednávky, ako aj informácie o priebehu doručovania tovaru. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované Slovenskej pošte a.s.. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia doručenia tovaru. Vaše osobné údaje spracúvame len počas trvania účelu, na ktorý sme ich získali.

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Práva a povinnosti predávajúceho
Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave. Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.  Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho i výrobcu produktu. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

 

Vybavenie objednávky (kúpna cena)

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru formou hotovostnej platby v sídle predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky. Obchodný partner je povinný zaplatiť cenu tovaru uvedenú vo veľkoobchodnom cenníku firmy a dodržať uvedenú lehotu splatnosti.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcu produktu.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Ceny produktov sú uvedené v EUR. Prevádzkovateľ nie je platiteľom DPH a vzhľadom na túto skutočnosť nebude zákazníkom k cene objednaných produktov účtovaná sadzba DPH. Úhrada objednávky je doklad o kúpe tovaru. Po vybavení objednávky Vám pošleme elektronickú faktúru, ktorá je evidovaná v archíve účtovníctva firmy.

Dodanie
Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 2 - 7 pracovných dní od dodania tovaru výrobcom.
Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 18 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. Upozornenie: viditeľne poškodenú zásielku nepreberajte. Predajca nenesie zodpovednosť ani za vady spôsobené zákazníkom nesprávnym skladovaním produktu, ani za poškodenie zavinené prepravcom.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar.

Zákazníkovi bude tovar zaslaný po pripísaní platby za tovar a prípadného príplatku za dopravu uvedených v objednávke na účet predávajúceho. Možnosti doručenia tovarov a výšku poplatkov za dopravu upravuje sekcia „Poštovné".

Produkt Mooncup A, Mooncup B na internetovej stránke www.kalisok.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, je bežne dodávaný. V prípade nie bežnej dostupnosti uvedených tovarov je dĺžka očakávaného dodania oznámená kupujúcemu hneď po prijatí jeho objednávky.

Poštovné
Doručenie je sprostredkované Slovenskou poštou a.s. Cena poštovného sa vzťahuje k odoslaniu objednaných produktov, pri nákupe 2 a viac kusov poštovné neúčtujeme, inak takto:

- poštovné pri platbe na účet: 0 €, doručenie: 2 - 3 pracovné dni, prioritné 1 pracovný deň

- poštovné dobierka: 2,70 €,  doručenie: 2 - 3 pracovné dni, prioritné doručenie 1 pracovný deň

- poštovné kuriér EasyExpress: 8,00 €, doručenie: nasledujúci pracovný deň

Zásielky posielané mimo SR: poštovné účtujeme podľa platného cenníka Slovenskej pošty (dĺžka doručenia podľa krajiny dodania). V prípade zmien sadzobníka odosielaných zásielok prostredníctvom Slovenskej pošty bude cena poštovného upravená v súlade s novým sadzobníkom pošty.

Storno objednávky, vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy
Po prijatí potvrdzujúceho e-mailu o akceptovaní objednávky zákazník môže objednávku odvolať zaslaním emailu alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

V prípade splnenia podmienok na stornovanie objednávky a odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 3 pracovných dní odo dňa odstúpenia, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

Tovar, ktorý sa zákazník rozhodne vrátiť, musí byť nepoškodený a nepoužitý, v originálnom balení spolu s nepoškodenými ochrannými nálepkami s logom Mooncup, musí byť vrátený kompletný, inak sa nedá ani reklamovať, ani vymeniť.

Zákazník má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ktorý neotvoril, nepoškodil ochranné nálepky na krabičke, nepoškodil celkovo krabičku. Kupujúci takýto tovar zašle ako doporučenú listovú alebo balíkovú zásielku (nie na dobierku) na adresu predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru zasielaného prostredníctvom pošty znáša kupujúci. Tovar musí byť zabalený tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu počas prepravy, balíky poslané na dobierku nebudú prebraté. Poštovné za vrátenie tovaru nepreplácame. Nové poštovné v prípade výmeny hradí zákazník. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom výmeny alebo vrátenia tovaru, kontaktujte nás na tel. č. 0903 303031 alebo e-mailom na kalisok@kalisok.sk

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z dôvodov, ak kupujúci neuhradil celú kúpnu cenu v lehote 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní, ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný.

Autorské práva
Všetky zobrazené produkty Mooncup, firemné logá, obrázky a grafika sú majetkom predávajúceho a sú predmetom autorského práva poskytovateľa licencie a výrobcu Mooncup Ltd.. Všetky fotografie na týchto stránkach, logá, texty, správy, skripty a programovanie, ktoré sú vyvinuté predávajúcim alebo boli predávajúcim pripravené, nesmú byť kopírované alebo inak použité bez písomného súhlasu predávajúceho (za písomný súhlas sa považuje aj súhlas udelený e-mailom). Všetky práva sú vyhradené.

Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ, telefonických hovorov.
Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Občianskym zákonníkom, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v platnom znení, ako i súvisiacimi predpismi.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním objednávky.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodržanie zmluvy v prípade nepredvídateľných okolností, v prípade poruchy alebo čiastkového či generálneho štrajku poštových, dopravných alebo komunikačných služieb, v prípade povodní, požiaru alebo vojny.
Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho zaobchádzania s tovarom, ktorý je k dispozícii na jeho stránkach.
Hypertextové odkazy na stránkach predajcu môžu viesť na iné stránky než sú stránky internetového obchodu www.kalisok.sk. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, ak by obsah týchto iných stránok porušoval platné právne ustanovenia a predpisy.

Tieto aktualizované obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 09.07.2019